Kontaktné údaje,Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov,Odstúpenie od kúpnej zmluvy

odtlačok

DOANN s.r.o.GmbH
Lidértejed 5.
929 01 Povoda
Slovensko

Tel .: 00421/908590460
E-mail: vans@vans-solutions.com

Register: OR Okresný súd Trnava
Registračné číslo: ICO: 53216903

Konateľ: Kristina Szabo

Identifikačné číslo pre DPH: SK2121321158

Platforma Komisie EÚ pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/odr

Nie sme povinní zúčastňovať sa na postupe urovnávania sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov, ale sme na to zvyčajne pripravení.

Člen iniciatívy „Spravodlivosť v maloobchode“.
Ďalšie informácie: https://www.fairness-im-handel.de

Mnohokrat dakujem.
.................................................. ...................

Všeobecné obchodné podmienky s informáciami pre zákazníkov

Obsah

1rozsah

2.Uzatvorenie zmluvy

3.Právo na odstúpenie od zmluvy

4.Ceny a platobné podmienky

5Dodacie a prepravné podmienky

6Zachovanie vlastníctva

7Zodpovednosť za vady (záruka)

8.Rozhodné právo

9Alternatívne spôsoby riešenia sporov

1) Rozsah

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti DOANN s.r.o. GmbH (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahuje na všetky zmluvy, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) uzatvára s predávajúcim, pokiaľ ide o tovar a / alebo služby predložené predávajúcim v jeho internetovom obchode.Týmto sa namietame proti zahrnutiu vlastných podmienok zákazníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto podmienok je každá fyzická osoba, ktorej právny úkon nie je súčasťou činnosti spoločnosti.Podnikateľom v zmysle týchto podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právny partner, ktorého právna transakcia je súčasťou fungovania ich spoločnosti.

2) Uzatvorenie zmluvy

2.1 Popisy výrobkov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nie sú záväznými ponukami zo strany predávajúceho, ale slúžia na vytvorenie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže predložiť ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu predávajúcehoPo umiestnení vybraného tovaru a / alebo služieb do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní procesu elektronického objednávania urobí zákazník právne záväznú zmluvnú ponuku týkajúcu sa tovaru a položiek obsiahnutých v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo „Objednávka s nákladmi“, ktorým sa uzavrie proces objednávania. / alebo služby od.

2.3 Zákazník dostane jeden od predajcu ihneď po objednávke

automatické potvrdenie prijatia objednávkyToto nie je prijatie ponukyPredajca môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní - zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom), pričom rozhodujúce je prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, alebo - doručí objednaný tovar zákazníkovi, pričom rozhodujúci je prístup tovaru k zákazníkovi, alebo - požiadaním zákazníka, aby zaplatil po zadaní objednávky.

Ak je k dispozícii niekoľko vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára, keď nastane skôr niektorá z vyššie uvedených alternatívAk predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, čo vedie k tomu, že zákazník už nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.

2.4 Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po odoslaní ponuky zákazníkom a končí piatym dňom po predložení ponuky.

2.5 Pri zadávaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho je predávajúci zmluvný text uložený a odoslaný zákazníkovi v textovej forme (napr.BE-mail, fax alebo list)Text zmluvy sa okrem toho archivuje na webovej stránke predávajúceho a zákazník ju môže bezplatne vyvolať prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu chráneného heslom, pričom uvedie príslušné prihlasovacie údaje, ak si zákazník pred odoslaním objednávky vytvoril zákaznícky účet v online obchode predávajúceho.

2.6 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník identifikovať prípadné chyby zadaním pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovkeÚčinným technickým prostriedkom na lepšiu detekciu vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia v prehľadávači, ktorá sa používa na zväčšenie zobrazenia na obrazovkeZákazník môže opraviť svoje zadania ako súčasť procesu elektronického objednávania pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo „objednať s nákladmi“, ktorým sa proces objednávania ukončí.

2.7 Na uzavretie zmluvy je k dispozícii iba nemecký jazyk2.8 Spracovanie a kontaktovanie objednávok sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávokZákazník musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá na spracovanie objednávky bola správna, aby bolo možné na túto adresu prijímať e-maily odoslané predajcom.Najmä pri použití filtrov SPAM musí zákazník zabezpečiť, aby všetky e-maily odoslané predajcom alebo tretími stranami poverenými spracovaním objednávky mohli byť doručené.

3) Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v stornovacích podmienkach predávajúceho.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, sú uvedené ceny celkové ceny, ktoré zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnotyAkékoľvek ďalšie náklady na dodanie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú špecifikované osobitne v príslušnom popise produktu.

4.2 Zákazník má k dispozícii rôzne platobné možnosti, ktoré sú špecifikované v internetovom obchode predávajúceho hneď na začiatku procesu objednávania.

4.3 Ak bola dohodnutá záloha, platba je splatná okamžite po uzavretí zmluvy.

4.4 Ak vyberiete spôsob platby „PayPal“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PayPal (Europe) Sarlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, s výhradou podmienok používania služby PayPal, dostupných na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragree-full.

5) Dodacie a prepravné podmienky

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na ceste k dodacej adrese uvedenej zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inakPri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená v spracovaní objednávky predajcuOdchylne od toho je pri výbere spôsobu platby PayPal rozhodujúca dodacia adresa uložená spoločnosťou PayPal v čase platby.

5.2 Ak prepravná spoločnosť pošle tovar späť predávajúcemu, pretože nebolo možné doručenie zákazníkovi, znáša náklady za neúspešnú prepravu zákazník.To neplatí, ak zákazník nezodpovedá za okolnosti, ktoré viedli k nemožnosti dodávky, alebo ak mu dočasne nebolo umožnené prijať ponúkanú službu, pokiaľ predávajúci neoznámil službu v primeranom časovom predstihu by malTo neplatí, pokiaľ ide o náklady na prepravu, ak zákazník efektívne uplatňuje svoje právo na zrušenieAk zákazník účinne uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru sa riadia pravidlami stanovenými v politike storna predajcu.

5.3 Z logistických dôvodov nie je možné vyzdvihnúť.

6) Zachovanie vlastníctva

Ak predávajúci vykoná platbu vopred, vyhradzuje si vlastníctvo dodaného tovaru až do zaplatenia kúpnej ceny a uhradenia všetkých súvisiacich nákladov a výdavkov v plnej výške.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Ak je zakúpená položka vadná, uplatňujú sa ustanovenia zákonných záručných predpisov.

7.2 Od zákazníka sa žiada, aby reklamoval dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a informoval o tom predajcuAk to zákazník nedodrží, nemá to vplyv na jeho právne alebo zmluvné nároky na záruku.

8) Rozhodné právo

8.1 Ak zákazník koná ako podnikateľ v zmysle bodu 1.2, na všetky právne vzťahy medzi stranami sa uplatňuje právo krajiny, v ktorej má predávajúci sídlo, s výnimkou Dohovoru OSN o medzinárodnom nákupe hnuteľného tovaru a výlučnej právomoci vo všetkých sporoch. táto zmluva je sídlom predávajúceho8.2 Ak zákazník koná ako spotrebiteľ v zmysle oddielu 1.2, právne predpisy krajiny, v ktorej má zákazník obvyklý pobyt, sa vzťahujú na všetky právne vzťahy medzi stranami, s výnimkou Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji hnuteľného tovaru a výhradného miesta jurisdikcie pre všetkých Spory vyplývajúce z tejto zmluvy sú bydliskom zákazníka.

9) Alternatívne riešenie sporov

9.1 Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online predaja alebo zmlúv o poskytovaní služieb, v ktorých je zapojený spotrebiteľ.

9.2 Predávajúci nie je povinný zúčastňovať sa na postupe urovnávania sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľa, ale vo všeobecnosti je ochotný tak urobiť.

................................

Storno podmienky a formulár zrušenia

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s nasledujúcim ustanovením, podľa ktorého sú spotrebiteľmi akékoľvek fyzické osoby, ktoré uzatvárajú právne úkony na účely, ktoré nemôžu byť prevažne pripisované ich obchodnej alebo nezávislej odbornej činnosti:

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo vypovedať túto zmluvu do 30 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, ktorú nie ste prepravcom, prevzali vlastníctvo posledného tovaru aleboMá.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať (TISZA Trade sroGmbH, Mierová 1041/15, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko, Tel .: 00421/908590460, email: management@tiszatrade.sk) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr.Blistom zaslaným poštou alebo e-mailom), v ktorom vás informuje o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvuMôžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Na dodržanie termínu zrušenia stačí, ak zašlete svoju komunikáciu týkajúcu sa uplatnenia práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Dôsledky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, uskutočnili sme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ dodávky ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) musí) splatiť okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení zmluvyPri tomto vrátení platby používame rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nie je výslovne dohodnuté inak; za toto vrátenie vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatkySpätnú platbu môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo dovtedy

Poskytli ste dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôrTovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať okamžite, v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy.Termín je dodržaný, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

........................

Ochrana dát

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby

1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme za váš záujemNižšie vás informujeme o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránkyOsobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný.

1.2 Za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) zodpovedá spoločnosť DOANN s.r.o., Lidértejed 5, 929 01 Povoda, Slovensko, Tel .: 00421/908590460, email: vans@vans-solutions.com.Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov.

1.3 Táto webová stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr.Objednávky alebo otázky zodpovednej osobe) SSL aleboTLS šifrovanieŠifrované pripojenie môžete zistiť pomocou reťazca „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehľadávača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našich webových stránok

Keď používame našu webovú stránku iba na informačné účely, t. J. Ak nám nezaregistrujete alebo inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv.„Súbory denníka servera“)Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:

- Navštívili sme našu webovú stránku

- dátum a čas v čase prístupu

- množstvo údajov odoslaných v bajtoch

- Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku

- Použitý prehliadač

- použitý operačný systém

- použitá adresa IP (ak je to potrebné: anonymnou formou)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl6 ods1 lit.f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránokDáta nebudú poskytnuté ďalej ani použité iným spôsobomVyhradzujeme si však právo skontrolovať súbory denníka servera spätne, ak existujú konkrétne náznaky nezákonného použitia.

3) hosting

Hosting od spoločnosti Shopify Používame obchodný systém poskytovateľa služieb Shopify International Limited, budovy Victoria, 2Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko („Shopify“), za účelom hostenia a zobrazovania online obchodu na základe spracovania v našom meneVšetky údaje zozbierané na našich webových stránkach sú spracovávané na serveroch ShopifyV rámci vyššie uvedených služieb Shopify môžu byť údaje spracovávané aj ako súčasť ďalšieho spracovania v mene spoločnosti Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Incalebo Shopify (USA) IncprenášanéV prípade prenosu údajov do spoločnosti Shopify Incv Kanade je úroveň primeranosti ochrany údajov zaručená rozhodnutím Európskej komisie o primeranostiShopify Spracovanie dát (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inca Shopify (USA) Incv USA sú certifikované pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚĎalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Shopify nájdete na tejto webovej stránke: https://www.shopify.de/legal/datenschutz Ďalšie spracovanie na serveroch iných, ako sú servery uvedené v systéme Shopify, prebieha iba v rámci špecifikovanom nižšie.

4) Cookies

Aby sme zvýšili atraktivitu návštevy našej webovej stránky a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. CookiesJedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v prístrojiNiektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, t. J. Po zatvorení prehliadača (tzvSúbory cookie relácie)Ostatné súbory cookie zostanú na vašom zariadení a umožňujú vám spoznať prehliadač pri najbližšej návšteve (tzvtrvalé súbory cookie)Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracovávajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje prehľadávača a polohy, ako aj hodnoty adries IP v individuálnom rozsahuTrvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookieTrvanie príslušného ukladania súborov cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vo vašom webovom prehliadači.

V niektorých prípadoch sa súbory cookie používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr.Zapamätajte si obsah virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky)Ak osobné údaje spracúvajú aj jednotlivé súbory cookie, ktoré používame, spracovanie sa vykonáva v súlade s čl6 ods1 lit.b GDPR buď na vykonanie zákazky v súlade s čl6 ods1 lit.HDPR v prípade daného súhlasu alebo podľa čl6 ods1 lit.f GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky, ako aj na zákaznícky orientovaný a efektívny dizajn návštevy stránky.

Upozorňujeme, že si môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či ich v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčite.Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookieToto je popísané v ponuke pomocníka každého prehľadávača, ktorá vysvetľuje, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookieNájdete ich pre príslušný prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana ge-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=sk Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená, ak nebudú akceptované súbory cookie.

5) Kontaktujte nás

Keď nás kontaktujete (napr.Osobné údaje sa zhromažďujú prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu)Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade kontaktného formulára, je možné vidieť z príslušného kontaktného formuláraTieto údaje sa používajú výlučne na účely zodpovedania vašej žiadosti alebouložené a použité na kontaktovanie a súvisiacu technickú správuPrávnym základom spracovania týchto údajov je náš legitímny záujem na odpovedi na vašu žiadosť v súlade s čl6 ods1 lit.f GDPRAk je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je čl6 ods1 lit.b GDPRPo spracovaní vašej žiadosti sa vaše údaje odstrániaJe to tak, ak z okolností možno vyvodiť záver, že príslušná záležitosť bola definitívne objasnená a ak neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie.

6) Spracovanie údajov pri otvorení účtu zákazníka a pri spracovaní zmluvy

Podľa čl6 ods1 lit.b GDPR, osobné údaje sa budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete pri plnení zmluvy alebo pri otvorení účtu zákazníkaKtoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárovVymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a dá sa to urobiť zaslaním správy vyššieAdresa zodpovednej osobyÚdaje, ktoré poskytnete, ukladáme a používame na spracovanie zmluvyPo dokončení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s ohľadom na daňové a obchodné zákonné obdobia a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ nebudete výslovne súhlasiť s ďalším použitím vašich údajov alebo zákonom povolené ďalšie použitie údajov z našej strany nie je vyhradené. bola.

7) Spracovanie dát na spracovanie objednávok

7.1 Na spracúvaní vašej objednávky spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri vykonávaní zmlúv.Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb prenášajú v súlade s nasledujúcimi informáciamiOsobné údaje, ktoré zhromaždíme, sa odovzdajú dopravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné na dodanie tovaru.V prípade, že je to potrebné na spracovanie platby, odovzdáme vaše platobné údaje úverovej inštitúcii, ktorá bola poverená zadaním zákazkyAk sa používajú poskytovatelia platobných služieb, budeme vás výslovne informovať nižšiePrávnym základom pre prenos údajov je čl6 ods1 lit.b GDPR.

7.2 Spolupracujeme s externými prepravnými partnermi pri plnení našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkomVaše meno, ako aj vašu dodaciu adresu a v prípade potreby vaše telefónne číslo uvádzame iba na účely dodania tovaru Art.6 ods1 lit.b GDPR pre nás vybraného prepravného partnera.

7.3 Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby) - PayPal Pri platbe cez PayPal, kreditnej karte cez PayPal, inkasa prostredníctvom PayPal alebo - ak je ponúkaná - „nákup na účet“ alebo „splátka“ cez PayPal, poskytneme vaše informácie o platbe spoločnosti PayPal (Európa) ) Sarlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“)Prevod sa uskutočňuje v súlade s čl6 ods1 lit.b GDPR a iba do tej miery, do akej je to potrebné na spracovanie platbyPayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pre spôsoby platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo - ak je ponúkaný - „nákup na účet“ alebo „splátka“ cez PayPalNa tento účel môžu byť vaše platobné údaje spracované v súlade s čl6 ods1 lit.f GDPR sa preniesol na úverové agentúry na základe legitímneho záujmu spoločnosti PayPal pri určovaní vašej platobnej schopnostiVýsledok kontroly kreditu PayPal používa na štatistickú pravdepodobnosť zlyhania na účely rozhodnutia o poskytnutí príslušného spôsobu platby.Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzvHodnoty skóre)Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku správy o úvere, sú založené na vedecky uznanom matematicko-štatistickom postupe.Údaje o adrese sa používajú okrem iného na výpočet hodnôt skóreViac informácií o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o použitých úverových agentúrach nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Proti tomuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať tak, že pošlete správu spoločnosti PayPalPayPal však môže zostaťďalej oprávnený spracovať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.

8) Používanie sociálnych médií: sociálne doplnky

8.1 Facebook ako štandardný doplnok

Naša webová stránka používa tzv. Sociálne doplnky („pluginy“) zo sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2, Írsko („Facebook“).Doplnky majú logo Facebook alebo doplnok "Sociálny doplnok z Facebooku" alebo„Sociálny doplnok Facebook“ je označenýPrehľad doplnkov Facebook a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins Keď vyvoláte stránku na našej webovej stránke, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač poskytuje priame spojenie so servermi Pred FacebookomObsah doplnku sa prenáša z Facebooku priamo do vášho prehliadača a integruje sa do stránkyVďaka tejto integrácii Facebook dostáva informácie, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil na Facebooku alebo v súčasnosti nie ste prihlásení na Facebook.Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa odosielajú priamo z vášho prehliadača spoločnosti Facebook Incpresunuté do USA a tam uloženéAk ste prihlásení na Facebook, Facebook môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránke k vášmu profilu na FacebookuAk pracujete s doplnkami, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo vložením komentára, táto informácia sa tiež prenesie priamo na server Facebook a tam sa uloží.Informácie sa zverejnia aj vo vašom profile Facebook a zobrazia sa vašim priateľom na FacebookuOpísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl6 ods1 lit.f GDPR založené na oprávnených záujmoch Facebooku o zobrazovanie personalizovanej reklamy, informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke a pre návrh služby Facebook založený na potrebáchAk nechcete, aby Facebook priradil údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu na Facebooku, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte odhlásiť z Facebooku.Proti načítaniu doplnkov Facebook a proti vyššie uvedeným procesom spracovania údajov môžete namietať pomocou doplnkov pre svoj prehliadač do budúcnosti, napr.s blokátorom skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/)Facebook Incso sídlom v USA je certifikovaný pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane údajov na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

8.2 Instagram ako štandardný doplnok

Naša webová stránka používa tzv. Sociálne doplnky („pluginy“) z online služby Instagram, ktorú prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).Doplnky sú označené logom Instagram, napríklad vo forme kamery Instagram.Prehľad doplnkov Instagram a ich vzhľad nájdete tu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badgesKeď navštívite stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom InstagramObsah doplnku sa prenáša priamo z Instagramu do vášho prehliadača a integruje sa do stránkyVďaka tejto integrácii Instagram dostáva informácie, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku nášho webu, aj keď nemáte profil Instagramu alebo nie ste v súčasnosti prihlásení na Instagram.Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa odosielajú z vášho prehliadača priamo na server Instagram v USA a ukladajú sa tamAk ste prihlásení do Instagramu, Instagram môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu Instagram účtuAk pracujete s doplnkami, napríklad stlačením tlačidla „Instagram camera“, táto informácia sa tiež prenesie priamo na server Instagram a tam sa uloží.Informácie sa zverejnia aj na vašom účte Instagram a zobrazia sa tam vaše kontaktyOpísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl6 ods1 lit.f GDPR založené na legitímnych záujmoch Instagramu pri zobrazovaní personalizovanej reklamy s cieľom informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke a o návrhu služby Instagram podľa potriebAk nechcete, aby Instagram priamo spájal údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky s vaším účtom Instagram, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Instagramu.Môžete namietať proti načítaniu doplnkov Instagramu, a tým proti vyššie uvedeným procesom spracovania údajov, s doplnkami pre váš prehliadač pre budúcnosť, napr.s blokátorom skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/)Instagram LLCso sídlom v USA je certifikovaný pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov zo strany Instagramu, ako aj vaše práva v tomto ohľade a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov na Instagrame: https://help.instagram.com/155833707900388/

9) Používanie sociálnych médií: videá

Používanie videí YouTube Táto webová stránka používa funkciu vkladania YouTube na zobrazovanie a prehrávanie videí od poskytovateľa „Youtube“, ktorý patrí spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“).Používa sa tu rozšírený režim ochrany údajov, ktorý podľa poskytovateľa začne ukladať informácie o používateľovi až pri prehrávaní videa (videí).Ak sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ „Youtube“ používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľovPodľa „YouTube“ sa používajú, okrem iného, na zaznamenávanie video štatistík, zlepšenie užívateľskej prívetivosti a zabránenie zneužívaniu.Ak ste prihlásený / -á do spoločnosti Google, vaše údaje sa pri kliknutí na video priradia priamo k vášmu účtuAk nechcete, aby bol váš profil YouTube priradený, pred aktiváciou tlačidla sa musíte odhlásiťGoogle ukladá vaše údaje (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) ako profily použitia a vyhodnocuje ichTakéto hodnotenie sa vykonáva najmä v súlade s čl6 ods1 lit.f GDPR založené na oprávnených záujmoch spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a / alebo navrhovaní jej webovej stránky v súlade s požiadavkamiMáte právo namietať proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov, musíte však kontaktovať YouTube, aby ste ich mohli uplatniťPri používaní služby YouTube sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLCpoďte do USABez ohľadu na to, či sa vložené videá prehrávajú, pri každom prístupe na túto webovú stránku sa vytvorí spojenie so sieťou Google, čo môže bez nášho vplyvu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov.V prípade prenosu osobných údajov spoločnosti Google LLCso sídlom v USA, Google LLCcertifikovaný pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚAktuálny certifikát nájdete tu: https://www.privacyshield.gov/list Ďalšie informácie o ochrane údajov na stránke „YouTube“ nájdete vo vyhlásení poskytovateľa o ochrane údajov na stránke: https://www.google.de/intl/de/ politiky / súkromie

Pokiaľ to vyžaduje zákon, máme váš súhlas v súlade s čl6 ods1 lit.získal GDPRSúhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkomAk chcete odvolanie uplatniť, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti namietať.

10) Práva dotknutej osoby

10.1 Platný zákon o ochrane údajov vám udeľuje komplexné práva na ochranu údajov (informácie a práva na zásah) zodpovednej osobe v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, o ktorých vás ďalej informujeme: - Právo na informácie podľa čl.15 GDPR: Máte najmä právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, o účeloch spracovania, kategóriách spracovaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, o plánovanom období uchovávania alebokritériá na určenie doby uchovávania, existencia práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietky proti spracovaniu, sťažnosť na dozorný orgán, pôvod vašich údajov, ak sme ich od vás nezískali, existencia automatizovaného Rozhodovanie vrátane profilovania av prípade potrebyZmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu, ktorý vás ovplyvňuje a o zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania, ako aj o vašom práve na informácie, ktoré zaručuje podľa článku46 GDPR existuje, keď sa vaše údaje posielajú do tretích krajín; - Právo na opravu podľa čl16 GDPR: Máte právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov týkajúcich sa vás a / alebo doplnenie vašich neúplných údajov, ktoré máme uložené; - Právo na vymazanie podľa čl17 GDPR: Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak sú splnené požiadavky čl17 ods1 GDPRToto právo však neexistuje, najmä ak je spracovanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; - Právo na obmedzenie spracovania podľa čl18 GDPR: Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, pokiaľ sa kontroluje správnosť vašich údajov, ktoré ste namietali, ak odmietnete vymazať vaše údaje z dôvodu neprípustného spracovania údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak Potrebujete svoje údaje na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov po tom, čo tieto údaje už nepotrebujeme po dosiahnutí účelu alebo ak ste namietali proti dôvodom súvisiacim s vašou konkrétnou situáciou, pokiaľ nie je isté, či prevažujú naše legitímne dôvody; - Právo na informácie podľa čl19 GDPR: Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, je povinný túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli poskytnuté vaše osobné údaje. pokiaľ sa to nepreukáže nemožným alebo si to vyžaduje neprimerané úsilieMáte právo byť informovaní o týchto príjemcoch- Právo na prenosnosť údajov podľa čl20 GDPR: Máte právo dostávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte alebo požadovať prenos inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné; - Právo na odvolanie súhlasu udeleného v súlade s čl7 ods3 GDPR: Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov kedykoľvek s budúcim účinkomV prípade zrušenia príslušné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ ďalšie spracovanie nemôže byť založené na právnom základe na spracovanie bez súhlasu.Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred zrušením; - Právo podať sťažnosť v súlade s čl77 GDPR: Ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie správne alebo súdne opravné prostriedky. alebo miesto údajného porušenia.

10.2 PRÁVO NA CIEĽ

AK SPRACUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ZÁKLADE NAŠEJ ZÁSADY ZÁUJMU PRÁVNEHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO NA VŠETKÝCH ČASOCH DÔVODOV, KTORÉ SÚ VÁŠ DOSTANETE VO VAŠEJ ŠPECIÁLNEJ SITUÁCII.Ak uplatníte svoje právo namietať, zastavíme spracovanie príslušných údajovĎALŠIE SPRACOVANIE JE VYHRADENÉ, ALE AK Môžeme POSKYTOVAŤ POVINNÉ CHRÁNENÉ DÔVODY NA SPRACOVANIE, KTORÉ VYKONÁVAJÚ ZÁUJMY, ZÁKLADNÉ PRÁVA A ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI VEREJNOSTI, ALEBO V PRÍPADE PUBLICITYAK NÁS VÁŠ OSOBNÉ ÚDAJE PRIPRAVENÁ V USA NA PREVÁDZKU PRIAMEHO REKLAMY, MÁTE PRÁVO OBJEKTOVAŤ KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČEL TAKOVEJ INZERÁCIE.MÔŽETE VYKONAŤ ZMLUVU, AKO SA UVEDIUJE VYŠŠIEAk využijete svoje právo namietať, zastavíme spracovanie príslušných údajov na účely priameho marketingu.

11) Trvanie uchovávania osobných údajov

Trvanie uchovávania osobných údajov závisí od príslušného právneho základu, účelu spracovania a - ak je to relevantné - aj od príslušného zákonného obdobia uchovávania (napr.doby uchovávania podľa obchodného a daňového práva)Pri spracovaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu v súlade s čl6 ods1 lit.DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nezruší svoj súhlasExistujú zákonné lehoty na uchovávanie údajov, ktoré sú súčasťou zákonných ustanovení alebopovinnosti podobné právnym transakciám na základe čl6 ods1 lit.b GDPR sú spracované, tieto údaje sa po uplynutí retenčných období bežne vymažú za predpokladu, že už nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy a / alebo nemáme legitímny záujem na ďalšom uchovávaní.Pri spracovaní osobných údajov podľa čl6 ods1 lit.f GDPR, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nemá právo namietať v súlade s čl21 ods1 GDPR, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo spracovanie slúži na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokovPri spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy na základe čl6 ods1 lit.f GDPR, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nemá právo namietať v súlade s čl21 ods2 GDPRPokiaľ nie je uvedené inak v ostatných informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracovania, uložené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Language
German
Open drop down