VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky s informáciami pre zákazníkov

Obsah

1. Rozsah pôsobnosti

2. Uzatvorenie zmluvy

3. Právo na odstúpenie od zmluvy

4. Ceny a platobné podmienky

5. Dodacie a prepravné podmienky

6. Výhrada vlastníctva

7. Zodpovednosť za vady (záruka)

8. Rozhodné právo

9. Alternatívne riešenie sporov

1) Rozsah

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti DOANN s.r.o. GmbH (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) s predávajúcim súvisí s internetovým obchodom predávajúceho. zobrazený tovar a / alebo služby. Týmto sa namietame proti zahrnutiu vlastných podmienok zákazníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto podmienok je každá fyzická osoba, ktorej právny úkon nie je súčasťou činnosti spoločnosti. Podnikateľom v zmysle týchto podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právny partner, ktorého právna transakcia je súčasťou fungovania ich spoločnosti.

2) Uzatvorenie zmluvy

2.1 Popisy výrobkov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nie sú záväznými ponukami zo strany predávajúceho, ale slúžia na vytvorenie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže predložiť ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu predávajúceho. Po umiestnení vybraného tovaru a / alebo služieb do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní procesu elektronického objednávania urobí zákazník právne záväznú zmluvnú ponuku týkajúcu sa tovaru a položiek obsiahnutých v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo „Objednávka s nákladmi“, ktorým sa uzavrie proces objednávania. / alebo služby od.

2.3 Zákazník dostane jeden od predajcu ihneď po objednávke

automatické potvrdenie prijatia objednávky. Toto nie je prijatie ponuky. Predajca môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní - zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom), pričom rozhodujúce je prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, alebo - doručí objednaný tovar zákazníkovi, pričom rozhodujúci je prístup tovaru k zákazníkovi, alebo - požiadaním zákazníka, aby zaplatil po zadaní objednávky.

Ak je k dispozícii niekoľko vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára, keď nastane skôr niektorá z vyššie uvedených alternatív. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, čo vedie k tomu, že zákazník už nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.

2.4 Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po odoslaní ponuky zákazníkom a končí piatym dňom po predložení ponuky.

2.5 Pri zadávaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho je predávajúci zmluvný text uložený a odoslaný zákazníkovi v textovej podobe (napr. E-mailom, faxom alebo listom) po odoslaní objednávky spolu s týmito obchodnými podmienkami. Text zmluvy sa okrem toho archivuje na webovej stránke predávajúceho a zákazník ju môže bezplatne vyvolať prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu chráneného heslom, pričom uvedie príslušné prihlasovacie údaje, ak si zákazník pred odoslaním objednávky vytvoril zákaznícky účet v online obchode predávajúceho.

2.6 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník identifikovať prípadné chyby pri vstupe pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšiu detekciu vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia v prehľadávači, ktorá sa používa na zväčšenie zobrazenia na obrazovke. Zákazník môže opraviť svoje zadania ako súčasť procesu elektronického objednávania pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo „objednať s nákladmi“, ktorým sa proces objednávania ukončí.

2.7 Na uzavretie zmluvy je k dispozícii iba nemecký jazyk. 2.8 Spracovanie a kontaktovanie objednávok sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávok. Zákazník musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá na spracovanie objednávky bola správna, aby bolo možné na túto adresu prijímať e-maily odoslané predajcom. Najmä pri použití filtrov SPAM musí zákazník zabezpečiť, aby všetky e-maily odoslané predajcom alebo tretími stranami poverenými spracovaním objednávky mohli byť doručené.

3) Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v stornovacích podmienkach predávajúceho.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane DPH. Akékoľvek ďalšie náklady na dodanie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú špecifikované osobitne v príslušnom popise produktu.

4.2 Zákazník má k dispozícii rôzne platobné možnosti, ktoré sú špecifikované v internetovom obchode predávajúceho hneď na začiatku procesu objednávania.

4.3 Ak bola dohodnutá záloha, platba je splatná okamžite po uzavretí zmluvy.

4.4 Ak vyberiete spôsob platby „PayPal“, spracovanie platieb vykoná poskytovateľ platobných služieb PayPal (Europe) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, s výhradou podmienok používania služby PayPal, dostupných na https: // www. paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

5) Dodacie a prepravné podmienky

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na ceste k dodacej adrese uvedenej zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená v spracovaní objednávky predajcu. Odchylne od toho je pri výbere spôsobu platby PayPal rozhodujúca dodacia adresa uložená spoločnosťou PayPal v čase platby.

5.2 Ak dopravná spoločnosť pošle tovar späť predávajúcemu, pretože nebolo možné doručenie zákazníkovi, znáša náklady za neúspešnú prepravu zákazník. To neplatí, ak zákazník nezodpovedá za okolnosti, ktoré viedli k nemožnosti dodávky, alebo ak mu dočasne nebolo umožnené prijať ponúkanú službu, pokiaľ predávajúci neoznámil službu v primeranom časovom predstihu by mal. Toto sa ďalej nevzťahuje na náklady na prepravu, ak zákazník efektívne uplatňuje svoje právo na zrušenie. Ak zákazník účinne uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru sa riadia pravidlami stanovenými v politike storna predajcu.

5.3 Z logistických dôvodov nie je možné vyzdvihnúť.

6) Zachovanie vlastníctva

Ak predávajúci vykoná platbu vopred, vyhradzuje si vlastníctvo dodaného tovaru až do zaplatenia kúpnej ceny a uhradenia všetkých súvisiacich nákladov a výdavkov v plnej výške.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Ak je zakúpená položka vadná, uplatňujú sa ustanovenia zákonných záručných predpisov.

7.2 Od zákazníka sa žiada, aby reklamoval dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a informoval o tom predajcu. Ak to zákazník nedodrží, nemá to vplyv na jeho právne alebo zmluvné nároky na záruku.

8) Rozhodné právo

8.1 Ak zákazník koná ako podnikateľ v zmysle bodu 1.2, na všetky právne vzťahy medzi stranami sa uplatňuje právo krajiny, v ktorej má predávajúci sídlo, s výnimkou Dohovoru OSN o medzinárodnom nákupe hnuteľného tovaru a výlučnej právomoci vo všetkých sporoch. táto zmluva je sídlom predávajúceho. 8.2 Ak zákazník koná ako spotrebiteľ v zmysle oddielu 1.2, právne predpisy krajiny, v ktorej má zákazník obvyklý pobyt, sa vzťahujú na všetky právne vzťahy medzi stranami, s výnimkou Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji hnuteľného tovaru a výhradného miesta jurisdikcie pre všetkých Spory vyplývajúce z tejto zmluvy sú bydliskom zákazníka.

9) Alternatívne riešenie sporov

9.1 Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online predaja alebo zmlúv o poskytovaní služieb, v ktorých je zapojený spotrebiteľ.

9.2 Predávajúci nie je povinný zúčastňovať sa na postupe urovnávania sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľa, ale vo všeobecnosti je ochotný tak urobiť.

Language
German
Open drop down